MẶT BẰNG TỔNG THỂ BLOCK 3


CĂN HỘ UNIT A1

VỊ TRÍ & THÔNG TIN CĂN HỘ

SỐ PHÒNG: 2PN, 1WC
DT TIM TƯỜNG: 56,09 m2
DT LỌT TƯỜNG: 52,01 m2
DT PHÒNG: Phòng khách, ăn – 17,76 m2
Phòng ngủ lớn – 12,55 m2
Phòng ngủ 1 – 7,56 m2
Phòng tắm – 3,49 m2
Bếp – 4,93 m2
Lô gia – 3,96 m2
DT tường ngăn – 1,76 m2

PHỐI CẢNH CĂN HỘCĂN HỘ UNIT A2-3

VỊ TRÍ & THÔNG TIN CĂN HỘ

SỐ PHÒNG: 2PN, 1WC
DT TIM TƯỜNG: 56,49 m2
DT LỌT TƯỜNG: 52,08 m2
DT PHÒNG: Phòng khách, ăn – 17,75 m2
Phòng ngủ lớn – 12,55 m2
Phòng ngủ 1 – 7,56 m2
Phòng tắm – 3,58 m2
Bếp – 4,93 m2
Lô gia – 3,96 m2
DT tường ngăn – 1,75 m2

PHỐI CẢNH CĂN HỘCĂN HỘ UNIT A2-3*

VỊ TRÍ & THÔNG TIN CĂN HỘ

SỐ PHÒNG: 2PN, 1WC
DT TIM TƯỜNG: 56,49 m2
DT LỌT TƯỜNG: 52,12 m2
DT PHÒNG: Phòng khách, ăn – 17,75 m2
Phòng ngủ lớn – 12,59 m2
Phòng ngủ 1 – 7,56 m2
Phòng tắm – 3,49 m2
Bếp – 4,93 m2
Lô gia – 4,03 m2
DT tường ngăn – 1,77 m2

PHỐI CẢNH CĂN HỘCĂN HỘ UNIT A3

VỊ TRÍ & THÔNG TIN CĂN HỘ

SỐ PHÒNG: 2PN, 1WC
DT TIM TƯỜNG: 56,09 m2
DT LỌT TƯỜNG: 51,89 m2
DT PHÒNG: Phòng khách, ăn – 17,75 m2
Phòng ngủ lớn – 12,41 m2
Phòng ngủ 1 – 7,54 m2
Phòng tắm – 3,50 m2
Bếp – 4,93 m2
Lô gia – 4,00 m2
DT tường ngăn – 1,76 m2

PHỐI CẢNH CĂN HỘCĂN HỘ UNIT A5

VỊ TRÍ & THÔNG TIN CĂN HỘ

SỐ PHÒNG: 2PN, 1WC
DT TIM TƯỜNG: 57,28 m2
DT LỌT TƯỜNG: 52,74 m2
DT PHÒNG: Phòng khách, ăn – 17,75 m2
Phòng ngủ lớn – 12,76 m2
Phòng ngủ 1 – 7,83 m2
Phòng tắm – 3,50 m2
Bếp – 5,10 m2
Lô gia – 4,03 m2
DT tường ngăn – 1,77 m2

PHỐI CẢNH CĂN HỘCĂN HỘ UNIT A5′

VỊ TRÍ & THÔNG TIN CĂN HỘ

SỐ PHÒNG: 2PN, 1WC
DT TIM TƯỜNG: 57,28 m2
DT LỌT TƯỜNG: 52,92 m2
DT PHÒNG: Phòng khách, ăn – 17,75 m2
Phòng ngủ lớn – 12,76 m2
Phòng ngủ 1 – 7,83 m2
Phòng tắm – 3,49 m2
Bếp – 5,10 m2
Lô gia – 4,03 m2
DT tường ngăn – 1,96 m2

PHỐI CẢNH CĂN HỘCĂN HỘ UNIT B1

VỊ TRÍ & THÔNG TIN CĂN HỘ

SỐ PHÒNG: 3PN, 2WC
DT TIM TƯỜNG: 74,41 m2
DT LỌT TƯỜNG: 68,38 m2
DT PHÒNG: Phòng khách, ăn – 18,48 m2
Phòng ngủ lớn – 12,02 m2
WC – 3,08 m2
Phòng ngủ 1 – 10,17 m2
Phòng ngủ 2 – 9,10 m2
Phòng tắm – 3,53 m2
Bếp – 6,21 m2
Lô gia – 3,30 m2
DT tường ngăn – 2,49 m2

PHỐI CẢNH CĂN HỘCĂN HỘ UNIT B3

VỊ TRÍ & THÔNG TIN CĂN HỘ

SỐ PHÒNG: 3PN, 2WC
DT TIM TƯỜNG: 74,79 m2
DT LỌT TƯỜNG: 68,54 m2
DT PHÒNG: Phòng khách, ăn – 18,70 m2
Phòng ngủ lớn – 12,01 m2
WC – 3,08 m2
Phòng ngủ 1 – 10,17 m2
Phòng ngủ 2 – 9,10 m2
Phòng tắm – 3,53 m2
Bếp – 6,21 m2
Lô gia – 3,24 m2
DT tường ngăn – 2,50 m2

PHỐI CẢNH CĂN HỘCĂN HỘ UNIT B4

VỊ TRÍ & THÔNG TIN CĂN HỘ

SỐ PHÒNG: 3PN, 2WC
DT TIM TƯỜNG: 75,20 m2
DT LỌT TƯỜNG: 69,06 m2
DT PHÒNG: Phòng khách, ăn – 18,58 m2
Phòng ngủ lớn – 12,41 m2
WC – 3,08 m2
Phòng ngủ 1 – 10,17 m2
Phòng ngủ 2 – 9,36 m2
Phòng tắm – 3,41 m2
Bếp – 6,21 m2
Lô gia – 3,30 m2
DT tường ngăn – 2,54 m2

PHỐI CẢNH CĂN HỘ